Startsida Login Skapa konto Länka till oss Topp 25 Cookies Skapa egen hemsida
 
Registrering

Här fyller du i uppgifter om dig själv som Användare.
Alla fält är obligatoriska.

Namn:
E-post:
Hemsida:
Lösenord:
Verifiera lösenord:

Jag accepterar nedanstående villkor för Cybertools.se.

Användarvillkor
Användarvillkor

Gäller fr.o.m. 2002-07-01 tills vidare.

Genom att använda dig utav CYBERTOOLS tjänster, godkänner du nedanstående villkor.

ALLMÄNNA VILLKOR (Alla medlemmar)
CYBERTOOLS tjänster/verktyg ges på en "SOM ÄR, SOM TILLGÄNGLIG" bas. När det gäller användandet av tjänsterna/verktygen går du som användare med på att: ge sann, noggrann, aktuell och komplett information om dig själv såsom ombedd i registreringsformuläret och upprätthålla och omedelbart uppdatera registreringsdata för att de ska vara riktiga och kompletta. Om du uppger falsk, felaktig, inaktuell eller ofullständig information, eller om CYBERTOOLS har skälig grund för att misstänka att given information är falsk, felaktig, inaktuell eller ofullständig, har CYBERTOOLS rätten att avsluta ditt användande av tjänsten/verktygen samt vägra dig fortsatt användning av tjänsterna eller delar därav.

Din webbplats måste följa svensk lag när du använder CYBERTOOLS Tjänster.
Du får inte använda våra tjänster för olagliga aktiviteter eller för distribution av material som är olagligt eller som kan upplevas som stötande, t.ex. pornografi, främjande av narkotika, hets mot folkgrupp, trakasserier, mobbning, kedjebrev eller publicering av copyrightskyddat material.
CYBERTOOLS kan utan förvarning stänga en medlems konto, utan att behöva ge skällig orsak till avstängning.

Medlemmar som inte har VIP-medlemskap bör ha kännedom om att viss reklam kommer att visas i CYBERTOOLS verktyg och tjänster. CYBERTOOLS kan inte ge några garantier avseende innehållet i denna reklam, förutom att reklam av vuxenkaraktär inte förekommer.

ALLMÄNNA VILLKOR (VIP-medlemmar)
VIP-medlemskap löper i en tolvmånadersperiod räknat från det datum då betalning gjorts. Vid förlängning gäller aktuella priser som skickas via e-post. Erlagd medlemsavgift återbetalas ej.
Tjänsten är normalt tillgänglig 24 timmar om dygnet.
Planerade driftavbrott överstigande 8 timmar skall meddelas VIP-medlem i förväg av CYBERTOOLS.
Då tjänst inte varit tillgänglig under mer än 3 dagar ersätts medlemmen med en förlängning av medlemskap omfattande 7 dagar. Därefter förlängs medlemskapet med 3 dagar per dag till dess att tjänsten åter blir tillgänglig.
Har driftavbrott varat mer än 7 dagar äger medlemmen rätt att säga upp medlemskapet. Erlagd medlemsavgift för återstående perioden återbetalas i detta fall.
Tiden för tjänstens otillgänglighet räknas från det att felanmälan gjorts till CYBERTOOLS. 
Ersättning sker i form av återbetalning av medlemsavgift och gäller i stället för skadestånd. 
Återbetalning sker inte då medlemmen inte kan utnyttja beställd tjänst på grund av orsaker som kan hänföras till medlemmen eller orsaker utanför CYBERTOOLS kontroll.

BEGRÄNSNING AV ANSVAR
Användare samtycker uttryckligen att användandet av CYBERTOOLS är på användarens eget ansvar. CYBERTOOLS kan inte garantera att webbplatsen kommer att fungera störningsfritt eller felfritt; ej heller garanterar de resultat som kan erhållas genom användandet av CYBERTOOLS, eller då det gäller exakthet, pålitlighet eller innehåll av information, tjänster, eller verktyg som erhålls genom CYBERTOOLS.

CYBERTOOLS ges utan några som helst garantier, varken uttryckliga eller antydda, inklusive, men ej begränsade till, garantier på titlar eller antydda garantier av handelsmöjligheter eller passande till visst syfte, andra än de garantier som är antydda av och är omöjliga att utesluta, inskränka eller modifiera under lagar som är passande under denna överenskommelse.

Inte på något villkor kommer CYBERTOOLS, eller annan person eller enhet som är inblandad i att skapa CYBERTOOLS tjänster, bli ansvarig för skada, inklusive, utan begränsning, direkt, indirekt, tillfällig, speciell, därav följande eller straffbara skador som uppstått p.g.a. användandet eller oförmågan att använda CYBERTOOLS tjänster. Användare bekräftar härmed att bestämmelserna i denna sektion gäller allt innehåll i CYBERTOOLS.

Förutom de här nämnda villkoren, kommer varken CYBERTOOLS, eller dess anslutna, informationsgivare eller partners att vara ansvariga, utan hänsyn till dess orsak eller varaktighet, för fel, felaktigheter, utelämnande, eller andra defekter i, eller utan tidsbegränsning, eller ej auktoriserad informationen som CYBERTOOLS innehåller, eller för försening eller avbrytning av överföringen därav till användaren eller för fordringar eller förluster av något slag inklusive, men icke begränsat till förlust av förtjänst, straff- eller samtyckta skador. varken CYBERTOOLS eller dess anslutna informationsgivare, eller innehållsgivare garanterar lämpligheten, ordningen, riktigheten eller fullständigheten av denna information. Dessutom finns inga garantier för resultaten som erhålles i och med användandet av informationen.

CYBERTOOLS kan heller inte hållas ansvaring för direkta eller indirekta skador och ekonomiska förluster på grund av fel, fördröjningar, ofullkomlighet, avbrott, uteblivna leveranser av tjänster, bristande tillgänglighet eller liknande omständigheter. Ej heller är CYBERTOOLS skadeståndsskyldigt om obehörig gör intrång i datorresurser och skaffar sig tillgång till, förstör eller förvanskar information.

EXTERNA LÄNKAR
Webbplatsen innehåller länkar till andra internetplatser, källor och medlemmars hemsidor. Vi är inte ansvariga för tillgängligheten av dessa yttre källor eller dess innehåll, och vi är inte ansvariga för något av dess annonseringsinnehåll, produkt eller annat material på sådana webbplatser. Under inga villkor skall vi hållas ansvariga eller skyldiga direkt eller indirekt, för någon som helst förlust, orsakad skada eller påstådd sådan, som uppkommit genom användande, beroende på innehåll eller service som är tillgänglig på sådana webbplatser, eller relaterande andra webbplatser. Angelägenheter som gäller externa länkar, skall riktas till dess respektive administratör eller webbansvarig.

Godkännande av denna överenskommelse innebär att medlemmen godkänner att CYBERTOOLS lagrar lämnade uppgifter.
CYBERTOOLS förbehåller sig rätten att modifiera eller ändra denna överenskommelse.
CYBERTOOLS förbehåller sig även rätten att ändra regler och standard för CYBERTOOLS om detta bedöms som nödvändigt.


Omröstning
Annonser
Egen hemsida
Gratis Gästbok


  Kontakta oss  |  Cybertools som startsida  |  Cybertools som favorit
  © 2002-2020 eSolutions. Med ensamrätt.